فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حكیم و جوان خودخواه

یكى از حكماء جوانى را دید كه پوست پلنگى بر زین اسب خود انداخته و با كمال تبختر راه مى پیماید و خودى مى نماید. حكیم گفت: این پوستى كه بر پشت پلنگ نگذاشتند بر زین اسب تو چگونه خواهند گذاشت؟!

شراب

آیات