فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آرزوى جوانى

مردى از دوستِ خود پرسید: آیا تا به حال كه شصت سال از عمرت مى گذرد به یكى از آرزوهاى جوانیت رسیده اى؟ گفت: آرى! فقط به یكى! و آن هم این كه هنگامى كه پدرم موهاىِ سرم را كشیده و مرا تنبیه مى كرد، آرزو مى كردم كه اى كاش به هیچ وجه مو نداشتم و امروز، بحمداللَّه، به این آرزویم رسیده ام!

حكیم و جوان خودخواه

یكى از حكماء جوانى را دید كه پوست پلنگى بر زین اسب خود انداخته و با كمال تبختر راه مى پیماید و خودى مى نماید. حكیم گفت: این پوستى كه بر پشت پلنگ نگذاشتند بر زین اسب تو چگونه خواهند گذاشت؟!

شراب