فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

در پیرى

من موى خویش را نه از آن مى كنم سیاه
تا باز نوجوان شوم و نو كنم گناه!
چون جامه ها به وقت مصیبت سیه كنند
من موى از مصیبت پیرى كنم سیاه!(1584)

آرزوى جوانى

مردى از دوستِ خود پرسید: آیا تا به حال كه شصت سال از عمرت مى گذرد به یكى از آرزوهاى جوانیت رسیده اى؟ گفت: آرى! فقط به یكى! و آن هم این كه هنگامى كه پدرم موهاىِ سرم را كشیده و مرا تنبیه مى كرد، آرزو مى كردم كه اى كاش به هیچ وجه مو نداشتم و امروز، بحمداللَّه، به این آرزویم رسیده ام!