فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تلاوت قرآن در جوانى

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) : قال من قرء القرآن و هو شابّ مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه؛(1567) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: كسى كه تلاوت قرآن میكند اگر جوان باایمان باشد، قرآن با گوشت و خونش آمیخته مى شود و در همه انساج بدنش اثر مى گذارد.»

كوشش براى كمال جوان

«عنه (صلى الله علیه و آله): انّ للَّه ملكا ینزل فی كلّ لیلة فینادى یا ابناء العشرین جدّوا و اجتهدوا؛(1568) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرموده است كه فرشته الهى هر شب به جوانان بیست ساله ندا میدهد كوشش و جدّیت كنید و براى نیل به كمال و سعادت خود مجاهده نمائید.»

توبیخ جوانان

«عن علىّ(علیه السلام) قال: اذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من ذنبه لئلّا یحمله الاخراج على المكابرة؛(1569) على(علیه السلام) فرموده: موقعى كه جوان نورسى را به سبب گناهانى كه مرتكب شده است نكوهش میكنى مراقب باش كه قسمتى از لغزشهایش را نادیده انگارى و از تمام جهات، مورد اعتراض و توبیخش قرار ندهى تا جوان به عكس العمل وادار نشود و نخواهد از راه عناد و لجاج بر شما پیروز گردد.»