فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

خاصیّت عمومى

از چارلى چاپلین هنرپیشه معروف پرسیدند:
- آیا شما از زن هاى پرچانه خوشتان مى آید؟
چارلى خندید و جواب داد:
- مگر نمونه دیگرى هم وجود دارد؟!

سلام