فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كوشش براى آزادى جان

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) : اقصر نفسك عمّا یضرّها من قبل ان تفارقك و اسع فی فكاكها كما تسعى فی طلب معیشتك فانّ نفسك رهینة بعملك؛(1448) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: نفس خود را از آنچه برایش مضرّ است بازدار قبل از آنكه بمیرى و در آزادى جانت كوشش كن همان طور كه در طلب روزیت كوشش میكنى؛ زیرا كه جانت در گرو اعمال تو است و جز با كوشش تو آزاد نخواهد شد.»

ضایع كردن حقوق خود

«قال امیر المؤمنین(علیه السلام) : من اطاع التّوانى ضیّع الحقوق؛(1449) على(علیه السلام) فرموده است: آن كس كه از تنبلى و سستى پیروى نماید حقوق خویش را در جمیع شئون مختلف زندگى ضایع كرده است.»

رسیدن به خوشبختى با كوشش

«عنه(علیه السلام) : هیهات من نیل السّعادة السّكون الى الهوانى و البطالة؛(1450) على(علیه السلام) فرموده است: آرمیدن در آغوش تنبلى و بطالت، دورى جستن از خوشبختى و سعادت است.»