فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

علم آموزى براى سعى و كوشش

«قال علىّ(علیه السلام) : كلّما زاد علم الرّجل زاد عنایته بنفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده؛(1446) على(علیه السلام) فرموده است: هر قدر دانش آدمى افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر مى شود و سعى و كوشش خویش را در راه تهذیب اخلاق و اصلاح نفس خود بكار مى بندد.»

سعى و كوشش، راه رستگارى

«قال علىّ(علیه السلام) : ان كنتم للنّجاة طالبین فارفضوا الغفلة و اللّهو و الزموا الجهاد و الجدّ؛(1447) على(علیه السلام) فرموده: اگر طالب نجات و رستگارى هستید بى خبرى و غفلت را ترك گوئید و پیوسته ملازم كوشش و مجاهده باشید.»

كوشش براى آزادى جان

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) : اقصر نفسك عمّا یضرّها من قبل ان تفارقك و اسع فی فكاكها كما تسعى فی طلب معیشتك فانّ نفسك رهینة بعملك؛(1448) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: نفس خود را از آنچه برایش مضرّ است بازدار قبل از آنكه بمیرى و در آزادى جانت كوشش كن همان طور كه در طلب روزیت كوشش میكنى؛ زیرا كه جانت در گرو اعمال تو است و جز با كوشش تو آزاد نخواهد شد.»