فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سعى براى اصلاح جامعه

«قال علىّ(علیه السلام) : من كمال السّعادة السّعى فی اصلاح الجمهور؛(1444) على(علیه السلام) فرموده: از كمال سعادت اینست كه آدمى در راه اصلاح جامعه سعى و مجاهده نماید.»

یارى براى اصلاح نفس

«قال علىّ(علیه السلام) : لا تترك الاجتهاد فی اصلاح نفسك فانّه لا یعینك علیها الّا الجدّ؛(1445) على(علیه السلام) فرموده: هرگز از مجاهده و كوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست، زیرا چیزى جز سعى و كوشش تو را در این كار یارى نخواهد كرد.»

علم آموزى براى سعى و كوشش

«قال علىّ(علیه السلام) : كلّما زاد علم الرّجل زاد عنایته بنفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده؛(1446) على(علیه السلام) فرموده است: هر قدر دانش آدمى افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر مى شود و سعى و كوشش خویش را در راه تهذیب اخلاق و اصلاح نفس خود بكار مى بندد.»