فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سعى و كوشش، سعادت است

«عنه(علیه السلام) : من اجهد نفسه فی صلاحها سعد؛(1442) على(علیه السلام) فرموده است: هر آن كس كه خود را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعى بلیغ نماید به سعادت و خوشبختى نائل میگردد.»

كوشش پسندیده

«قال امیر المؤمنین(علیه السلام) : من قدّم عقله على هواه حسنت مساعیه؛(1443) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه عقل خود را بر هواى نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و كوششهاى او همواره نیكو و پسندیده خواهد بود.»

سعى براى اصلاح جامعه

«قال علىّ(علیه السلام) : من كمال السّعادة السّعى فی اصلاح الجمهور؛(1444) على(علیه السلام) فرموده: از كمال سعادت اینست كه آدمى در راه اصلاح جامعه سعى و مجاهده نماید.»