فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

جوینده یابنده است

«قال امیر المؤمنین(علیه السلام) : من استدام قرع الباب و لجّ ولج؛(1441) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس به كوبیدن درى ادامه دهد و اصرار ورزد عاقبت از آن در وارد خواهد شد.»

سعى و كوشش، سعادت است

«عنه(علیه السلام) : من اجهد نفسه فی صلاحها سعد؛(1442) على(علیه السلام) فرموده است: هر آن كس كه خود را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعى بلیغ نماید به سعادت و خوشبختى نائل میگردد.»