فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عجب سعادتى!

جنازه شخصى را كه با گلوله كشته شده بود براى كالبد شكافى به پزشكى قانونى بردند. پزشك پس از كالبد شكافى متوجه شد كه تیر از چند میلیمترى قلب شخص، وارد بدن او شده است. با خوشحالى به خویشاوندان مقتول گفت: جاى نگرانى نیست، خوشبختانه تیر به قلب او اصابت نكرده است!

سعى و كوشش

آیات