فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سعادت غلبه بر هواى نفس

«قال علىّ(علیه السلام) : من غلب عقله هواه افلح، و من غلب هواه عقله افتضح؛(1421) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه عقلش بر هواى نفس غالب باشد، به رستگارى و سعادت نائل مى شود، و آن كس كه عقلش مغلوب تمایلات نفسانیش باشد، سرانجام رسوا و مفتضح میگردد.»

سعادت اصلاح نفس

«عن على(علیه السلام) : من اجهد نفسه فی صلاحها سعد؛(1422) نیز على(علیه السلام) فرموده است: هر آن كس كه خود را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعى بلیغ نماید، به سعادت و خوشبختى نائل میگردد.»

داستانها