فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

زندگى ما وارونه شده است! باید شبها زود خوابید و صبحها زود از خواب بلند شد. در صورتیكه الان در اكثرِ خانواده ها بر عكس است. على(علیه السلام) قبل از شهادت رو به آسمان نموده و فرمود چشمِ على هیچ وقت در این وقت در خواب نبوده است.
از لحاظِ پزشكى یادگیرى در ابتداىِ روز بهتر صورت مى گیرد.
سیره علماء و بزرگان سحرخیزى بوده است.
طبق روایات رزق و روزى صبح زود تقسیم مى شود.
طبقِ آمار افرادِ سحرخیز به مراتب موفّق تر از دیگران هستند.
هیچ غذایى همانندِ خوردنِ صبحانه در ابتداىِ روز توصیه نشده است.
خوابِ صبح به خوابِ شیطانى معروف است.
خوابهایى كه بعد از سحر دیده مى شود تعبیر ندارند كه كنایه از بى ارزشى این خواب است.
از لسانِ روایات شریفه اینطور برمى آید كه اسلام به سحرخیزى عنایتِ خاصّى دارد.
احتیاج جسم انسان به خواب مربوط به اختلاف سن او میباشد بدین شرح:
1- كودكانى 8 تا 10 ساله در یك شبانه روز از 10 الى 13 ساعت.
2- افرادى كه از 9 تا 12 سال دارند از 9 الى 10 ساعت.
3- افرادى كه از 13 تا 17 سال دارند 10 ساعت.
4- اشخاصى كه از 16 تا 25 سال دارند 9 ساعت.
5- سایر افراد 8 ساعت (حداكثر)
اعرابى به حضور پیامبر عالیقدر اسلام(صلى الله علیه و آله) آمده گفت: من مرد باحافظه و باهوشى بودم، ولى فعلاً دچار نسیان و فراموشى شده ام! پیامبر (صلى الله علیه و آله) فرمود: شاید عادت به خواب قیلوله داشته و آنرا ترك نموده باشى؟ گفت: آرى. فرمود: باز هم خواب قیلوله را ادامه بده تا حافظه ات با خواست خدا باز آید.
خواب قیلوله: خوابى است كه مقدارى قبل از ظهر شروع و تا ظهر پایان یابد.

لطیفه

خواب آلودگى

دو تا ماشین با هم تصادف مى كنند. افسر میاد و مى پرسه: كدومتون مقصر بودید؟ طرف میگه: والله من خواب بودم، ندیدم از ایشون بپرسید.