فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

امان از مادرشوهرها

خانم اولى: امان از مادرشوهرها.
خانم دومى: مگه چى شده؟
خانم اولى: آخه نمى دونم اینها چرا قبل از اینكه پسرهاشون رختشوئى، ظرفشوئى و... یاد بگیرند مى رن واسشون زن مى گیرن!

هر چى تو بگى!

شخصى به بخیلى گفت: سبب چیست كه با این دوستى و رفاقت مرا مهمان نكرده اى؟! بخیل گفت: به جهت آن كه از قوه اشتهاى تو باخبرم! هنوز لقمه به دهانت نرسیده لقمه دیگر برمى دارى! گفت: مرا مهمان كن، شرط مى كنم كه در میان هر دو لقمه دو ركعت نماز به جاى آورم!