فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

نشانه هاى فرزند غیر قانونى

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: فرزند زنا سه نشانه دارد: 1- میل فراوانى به انجام گناه و حرام دارد 2- امیر مؤمنان على (علیه السلام) را دشمن دارد 3- به خون ریختن حریص است.
در برخى از روایات آمده كه آن جناب فرمود: نشانه هاى فرزند زنا سه چیز است: 1- بد محضر است 2- میل به زنا دارد 3- با ما «اهل بیت» دشمن است.(1304)
در این جا ممكن است سؤال شود: اگر پدر و مادر زنا زاده، بد اندیش و ناپاك بودند، فرزند چه تقصیرى دارد؟
پاسخ: عمل قبیح زنا، زمینه میل به گناه را در فرزندى كه از راه زنا زاده شده پى ریزى مى كند، اما اختیار را از او سلب نمى كند، او ممكن است با استقامت و پافشارى، از پیمودن راه انحراف اجتناب نماید، و با توجه به این كه اگر او اعمال نیك انجام دهد، اجر و پاداشش بیش از افراد دیگر است، و به این ترتیب در مجموع، عدالت نسبت به او رعایت مى گردد.

پند شیطان به نوح

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: هنگامى كه نفرین حضرت نوح(علیه السلام) قومش را گرفت طوفان پدید آمد همه غرق در آب گشتند، و خود حضرت نوح با گروهى اندك از مؤمنین به او، سوار بر كشتى شدند، ابلیس (پدر شیطان) نزد حضرت نوح آمد و گفت: تو بر من حق دارى، مى خواهم آن را جبران كنم، نوح فرمود: به خدا سوگند دشمن دارم از این كه تو بر من حقّى داشته باشى، حال آن حقى كه من بر تو دارم چیست؟ ابلیس گفت: بر قوم خود نفرین كردى همه غرق شدند، مرا راحت كردى دیگر كسى نیست كه او را فریب دهم؛ حضرت نوح فرمود: با چه چیزى مى خواهى این حق را جبران كنى؟ ابلیس گفت: در سه وقت به یاد من باش كه خیلى نزدیك به انسان هستم تا او را بلغزانم 1- هنگام غضب 2- هنگامى كه مى خواهى بین دو نفر، قضاوت كنى 3- وقتى با زنى بیگانه در جاى خلوت نشسته اى.(1305)