فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اشدّ عذاب

«انّ اشدّ النّاس عذابا یوم القیمة رجلا اقرّ نطفته فی رحم یحرم علیه؛(1299) اشدّ عذاب در قیامت براى مردیست كه نطفه خود را در رحم حرامى قرار دهد.»

فرزند زنا

«انّه یحنّ الى الحرام و الاستخفاف بالدّین و سوء المحضر؛(1300) فرزند زنا به گناه متمایل است، قوانین مذهبى را تحقیر میكند و در مجالست با مردم بداخلاق است.»

مجازات زن زناكار

«و اشتدّ غضب اللَّه على امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها او ذى محرم منها و انّها ان فعلت ذلك احبط اللَّه كلّ عمل عملته فان اوطأ فراشها غیره كان حقّا على اللَّه ان یحرقها بالنّار بعد ان یعذّبها فی قبرها؛(1301) غضب شدید و طاقت فرساى خداوند دامنگیر زن شوهرداریست كه چشمهاى ناپاكش از نگاههاى آلوده و شهوتبار به مردان اجنبى پر شده است. اگر زنى به چنین انحرافى دچار شود خداوند تمام اعمال خیر و پسندیده اش را به هدر خواهد داد و اگر از نگاه تجاوز كند و با داشتن شوهر، زنا بدهد، بر خدا است كه چنین زن بى پروا و خیانتكارى را به آتش قهر خویش بسوزاند پس از آنكه در قبر عذابش كرده باشد.»