فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

زنا با هر یك از اعضاى بدن

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): كتب على ابن آدم نصیبه من الزّنا مدرك ذلك لا محالة العینان زناهما النّظر و الأذنان زناهما الإستماع و اللّسان زناه الكلام و الید زناها البطش، و الرّجل زناها الخطا، و القلب یهوى و یتمنّى، و یصدّق ذلك الفرج أو یكذّبه؛(1295) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: نصیب فرزند آدم از زنا مقرّر شده است، به ناچار آن را درمى یابد؛ زناى دو چشمان، نگریستن و زناى گوشها شنیدن، زناى زبان، سخن گفتن و زناى دستان، گرفتن و زناى پاها، گام برداشتن است، [و زناى دل این است كه ]دل مى خواهد و آرزو مى كند؛ [و در همه این موارد ]فرج آن را تصدیق یا تكذیب مى كند.»

حتّى دورى از هم جنس

«عن النبى(صلى الله علیه و آله): لا ینظر الرّجل إلى عورة الرّجل، و لا المرأة إلى عورة المرأة و لا یفضى الرّجل إلى الرّجل فى ثوب واحد، و لا تفضى المرأة إلى المراة فى الثّوب الواحد؛(1296) از رسول خدا(صلى الله علیه و آله) روایت شده است: هیچ مردى نباید به عورت مردى دیگر بنگرد، و همچنین نباید هیچ زنى به عورت زنى دیگر. و هیچ مردى نباید با مردى دیگر در یك رختخواب جاى گیرد، و همچنین هیچ زنى هم نباید با زنى دیگر در یك رختخواب جاى گیرد.»

بزرگى گناه زنا

«قال النبى(صلى الله علیه و آله): لن یعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه- عزّ و جلّ- عن رجل قتل نبیّا، أو هدم الكعبة الّتى جعلها اللّه عزّ و جلّ قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه فى إمراة حراما؛(1297) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: فرزند آدم، مرتكب عملى نمى شود كه در نزد خداوند -عزّ و جلّ- بزرگتر از آن باشد كه شخصى پیامبرى را بكشد و یا كعبه را كه خداوند -عزّ و جلّ- قبله بندگانش قرار داده خراب كند یا نطفه اش را در زنى كه حرام است، بریزد.»