فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دروغگوها

دو تا دروغگو به هم رسیدند:
- خلاصه، قطار وقتى از تونل اومد بیرون راننده اش متوجّه شد دزدا، حدود بیست متر از آهنهاى ریل رو دزدیدن، یهو دنده هوایى زد و حدود 30 متر پرید.
- اینكه چیزى نیست من اون هفته رفتم دندون پزشكى نمى تونستم با دهن غذا بخورم بعد به فكرم رسید از طریق گوش غذا بخورم، خوردم و سیر شدم.
- برو بابا اینقدر چاخان نكن!
- بى معرفت تو سى متر چاخان كردى ما حرفى نزدیم حالا كه ما به اندازه چهار انگشت بین دهن و گوش خالى بستیم اعتراض مى كنى!

زنا

آیات