فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

رئیس جمهور

پدر: پسرم! برو از پسر همسایه یاد بگیر درست هم سن توست و شاگرد اول شده.
پسر: پدر جان! شما كه هم سن رئیس جمهور هستید چرا رئیس جمهور نشدید؟!

زبان

آیات