فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

منصور دوانیقى و مرد عرب

منصور دوانیقى روزى به یكى از اعراب شام گفت: شكر خداى را به جاى بیاورید كه چون حكومت شما به من واگذار شد طاعون از بلاد شما مرتفع گردید. عرب گفت: خداوند -جل ذكره- از آن عادل تر است كه دو بلا بر بندگان خویش گمارد. منصور از این سخن بسیار خجل و منفعل گردید و كینه آن بیچاره را در دل گرفت تا آخر او را كشت!

رئیس جمهور

پدر: پسرم! برو از پسر همسایه یاد بگیر درست هم سن توست و شاگرد اول شده.
پسر: پدر جان! شما كه هم سن رئیس جمهور هستید چرا رئیس جمهور نشدید؟!