فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

پنج الاغ زیربار

حضرت عیسى(علیه السلام) با ابلیس (پدر شیطان ها) ملاقات كرد، دید پنج الاغى را كه بار دارند به جایى مى برد، پرسید این بارها چیست؟
ابلیس در جواب گفت: اینها مال التّجاره است كه دنبال مشترى مى گردم، مى روم تا مشترى پیدا كنم.
عیسى: این اموال تجارتى چیست؟
ابلیس: یكى از این ها ظلم است و مشترى آن شاهان هستند. دومى كبر و خودخواهى است و مشترى آن، صاحب و رئیس روستا است. سومى حسد و رشك است و مشترى آن، علما هستند. چهارمى خیانت است و مشترى آن تاجران هستند. پنجمى نیرنگ و حیله است و مشترى آن زنان هستند.(1243)

قرآن در بازار

گویند: در ایّامى كه امیرمؤمنان على(علیه السلام) عهده دار خلافت ظاهرى بود، شخصاً در بازارها قدم مى زد گمشدگان را راهنمایى مى نمود و ضعیفان را كمك مى كرد و هنگامى كه از كنار كسبه و فروشندگان مى گذشت این آیه را تلاوت مى فرمود: «تلك الدّارُ الآخرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لایریدون عُلُوّاً فى الارضِ و لا فَساداً و العاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ(1244)؛ این سراى آخرت را تنها براى كسانى قرار مى دهیم كه اراده برترى جویى در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیك براى پرهیزگاران است.»
و سپس مى فرمود: «این آیه درباره زمامداران عادل و متواضع و سایر توده هاى قدرتمند مردم نازل شده است.» یعنى: همان گونه كه من حكومت را وسیله اى براى برترى جویى خود قرار نداده ام شما نیز نباید قدرت مالى خود را وسیله سلطه بر دیگران قرار دهید.(1245)
كس را چه زور و زَهره كه وصف على كند
جبّار در مناقب او گفته «هل اَتى »(1246)
مرد خدا و صفدر میدان و بحر بود
جانبخش در نماز و جهانسوز در دعا
«سعدى»