فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نظر صفوان راجع به ریاست

«عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(علیه السلام) مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُبِّ الرِّئَاسَةِ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ صَفْوَانَ لَا یُحِبُّ الرِّئَاسَةَ؛(1242) معمر بن خلاد گوید ابوالحسن(علیه السلام) فرمودند: اگر دو گرگ درنده به گله اى كه چوپان ندارد حمله كنند، ضررش كمتر است از حبّ ریاست براى دین مسلمان ولى صفوان ریاست را دوست نمیدارد.»

داستانها

پنج الاغ زیربار

حضرت عیسى(علیه السلام) با ابلیس (پدر شیطان ها) ملاقات كرد، دید پنج الاغى را كه بار دارند به جایى مى برد، پرسید این بارها چیست؟
ابلیس در جواب گفت: اینها مال التّجاره است كه دنبال مشترى مى گردم، مى روم تا مشترى پیدا كنم.
عیسى: این اموال تجارتى چیست؟
ابلیس: یكى از این ها ظلم است و مشترى آن شاهان هستند. دومى كبر و خودخواهى است و مشترى آن، صاحب و رئیس روستا است. سومى حسد و رشك است و مشترى آن، علما هستند. چهارمى خیانت است و مشترى آن تاجران هستند. پنجمى نیرنگ و حیله است و مشترى آن زنان هستند.(1243)