فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روزه بى سحرى

استاد قرائتى مى فرمودند ماها اگه بیست و نه روز براى سحرى بیدار شیم هیچ جا نمى گیم فقط خدا نكنه یه شب خواب بمونیم... همه مى فهمند كه ما یه شب بلند نشدیم و بى سحرى روزه گرفتیم!

ریاست

آیات