فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

براى سال آینده

ملانصرالدین در ماه رمضان تعداد زیادى تسبیح به فروش رساند و بعد از پایان ماه رمضان تعداد زیادى میخ براى فروش آورد. مردم متعجبانه از او پرسیدند: حالا میخ براى چه مى خواهى بفروشى؟
ملا جواب داد: تسبیح آوردم مردم در ماه رمضان ذكر بگویند، میخ هم آوردم به دیوار بكوبند براى آویزان كردن تسبیح تا ماه رمضان سال آینده!

روزه بى سحرى

استاد قرائتى مى فرمودند ماها اگه بیست و نه روز براى سحرى بیدار شیم هیچ جا نمى گیم فقط خدا نكنه یه شب خواب بمونیم... همه مى فهمند كه ما یه شب بلند نشدیم و بى سحرى روزه گرفتیم!

ریاست