فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خبر شهادت امام در ماه رمضان

عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) بود، چند روز به ماه مبارك رمضان مانده بود، پیامبر(صلى الله علیه و آله) مسلمانان را به مسجد دعوت كرد، و در حضور مردم در عظمت و شأن ماه رمضان سخنرانى نمود، از جمله فرمود: «شیطان ها در این ماه، در بند زنجیرها هستند، از درگاه خداوند بخواهید كه آنها را بر شما مسلط نكند.»
امیرمؤمنان على(علیه السلام) از میان جمعیت برخاست و عرض كرد: «اى رسول خدا در این ماه، بهترین اعمال چیست؟»
پیامبر(صلى الله علیه و آله) در پاسخ فرمود: «یا ابا الحسن افضل الاعمال فى هذا الشهر، الورع عن محارم الله عزّ و جلّ؛ اى ابوالحسن! بهترین اعمال در این ماه، پرهیز از محرّمات خداست.»
سپس آن حضرت گریه كرد. على(علیه السلام) عرض كرد: «اى رسول خدا! چرا گریه مى كنى؟» پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «گریه ام به خاطر حادثه ناگوارى است كه در همین ماه بر تو وارد مى شود، گویا مى بینم كه تو در نماز هستى و شخصى كه شقى ترین فرد از گذشتگان و آیندگان است، و همپایه كشنده ناقه حضرت صالح(علیه السلام) مى باشد با ضربت خود بر فرق تو مى زند، و محاسنت را با خون سرت رنگین مى كند».
على(علیه السلام) عرض كرد: «یا رسول الله! و ذلك فى سلامة من دینى؛ اى رسول خدا! آیا این حادثه هنگام سلامت دینم رخ مى دهد!»
پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «فى سلامة فى دینك؛آرى هنگامى كه از نظر دینى، از هر گونه انحراف، سالم هستى، این حادثه رخ مى دهد.»
آن گاه پیامبر(صلى الله علیه و آله) در حضور جمعیت فرمود: «اى على! كسى كه تو را بكشد، مرا كشته است، و كسى كه با تو دشمنى كند با من دشمنى نموده است، كسى كه به تو دشمنى كند با من دشمنى نموده است، كسى كه به تو ناسزا بگوید به من ناسزا گفته است، زیرا تو همچون جان من هستى، روح تو روح من است، و سرشت تو سرشت من است، خداوند متعال من و تو را آفرید و برگزید، و مرا براى نبوّت، و تو را براى امامت، انتخاب كرد، كسى كه امامت انتخاب كرد، كسى كه امامت تو را انكار كند، نبوّت مرا انكار نموده است؛ اى على! تو وصىّ من، و پدر فرزندانم، و شوهر دخترم، و جانشین من در میان امتم، هنگام زندگى من و بعد از رحلت من مى باشى، فرمان تو فرمان من، و نهى تو نهى من است، سوگند به خداوندى كه مرا به نبوّت مبعوث كرد، و مرا به عنوان بهترین خلق خدا برگزید، تو حجّت خدا بر خلقش هستى، و امین اسرار او، و خلیفه او بر بندگانش مى باشى.»(1217)

احترام ماه رمضان

نجاشى شاعر، یكى از اطرافیان و ارادتمندان على(علیه السلام) بود و با اشعارش سپاه على(علیه السلام) را بر ضدّ معاویه تحریك مى كرد، بارها در سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) با دشمن جنگید، ولى همین شخص یك بار پایش لغزید و در ماه رمضان شراب خورد. وى را پیش امیرالمؤمنین آوردند و شرابخواریش را ثابت كردند.
حضرت على خودش هشتاد تازیانه به او زد و یك شب نیز زندانى كرد. روز بعد دستور داد نجاشى را آوردند، حضرت بیست تازیانه دیگر بر او زد. نجاشى عرض كرد: یا امیرالمؤمنین! این بیست تازیانه براى چیست؟
على(علیه السلام) فرمود: این بیست تازیانه به خاطر جسارت و جرأت تو به شرابخوارى در ماه رمضان است.(1218)

شعر

خورِ اندك، فزون كنَد حلمت
خورِ بسیار، كم كند عِلمت
«سنایى»
شكم، از قوتِ خوش مكن فربه
كه شكم، خصم و خصم، لاغر به
«مكتبى»
ندارند تن پروران آگهى
كه پُر معده باشد ز حكمت تُهى
«سعدى»