فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خبر مرگ پدر

یه نفر میره زیر غلطك، یك نفر میره خبر مرگش رو به خانوادش بده. میره در خونشون به پسر یارو میگه: بابات چه جورى بود؟ میگه: دراز و باریك. میگه: حالا دیگه صاف و پهنه!

روزه

آیات