فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اداى قرض دیگران

دو نفر از مسلمان ها مقروض بودند، نام یكى مسروق و نام دیگرى خیثمه بود. پولى براى مسروق رسید و مسروق بدون اطّلاع خیثمه قرض او را ادا كرد و پولى براى خیثمه رسید و خیثمه نیز بدون اطّلاع مسروق قرض او را پرداخت كرد. این گونه با هم مساوات داشتند و دوست و برادر دینى را بر خود ترجیح مى دادند.(1154)

گروه دهگانه امت پیامبر(صلى الله علیه و آله) در محشر

جمعى از یاران پیامبر(صلى الله علیه و آله) در منزل ابو ایوب انصارى بودند، معاذبن جبل كه در كنار رسول خدا نشسته بود. از حضرت معناى آیه «یوم ینفخ فى الصور فتأتون افواجا» را سؤال كرد.
حضرت فرمود: «اى معاذ! از مطلب بزرگى پرشس نمودى»، آنگاه اشك از دیدگان پیامبر(صلى الله علیه و آله) جارى شد و فرمود: «ده گروه از امت من در ده صفت گوناگون وارد صحراى محشر مى شوند كه از سایر مسلمانان جدا هستند:
بعضى به صورت میمون، برخى به صورت خوك، بعضى پاها بالا و صورتشان پایین به سوى محشر كشیده مى شوند، برخى كور و لال، بعضى زبانشان را مى جوند در حالى كه عفونت از دهانشان سرازیر است و اهل محشر از كثافت دهان آنان ناراحت مى شوند، برخى دست و پابریده، بعضى بر شاخه هاى آتش آویخته، برخى بدبوتر از مردار گندیده و بعضى در پوشش آتشین وارد محشر مى شوند و آنها عبارتند از:
1. سخن چین، به صورت میمون.
2. حرامخواران، به صورت خوك.
3. ربا خواران، واژگون (پاها به طرف بالا و سرها به طرف زمین).
4. ستمگران، كور.
5. خود پسندها، كر و لال.
6. عالم بى عمل و قاضى ناحق، در حال جویدن زبان خود...
7. آزار دهندگان همسایه، دست و پا بریده.
8. خبر گزاران سلطان ظالم، آویخته به شاخه هاى آتش.
9. شهوت پرستان و عیاشان و آنان كه حقوق الهى را پرداخت نمى كنند، بدبوتر از مردار گندیده.
10. متكبران و مغروران، در پوششى از آتش در روز قیامت محشور خواهند شد.»(1155)

ربا در آخر الزمان

حضرت على(علیه السلام) در بعضى اوقات از مصائب و گرفتاریهاى آیندگان خبر مى داد و راه درمان ابتلائات آنها را گوشزد مى كرد.
على(علیه السلام) فرمود: «زمانى بر مردم خواهد آمد كه چند گناه بزرگ و عمل زشت در بین آنها پدید مى آید. 1- كارهاى زشت آشكار مى گردد و معمولى مى شود. 2- پرده هاى عفّت و شرم پاره مى گردد. 3- زنا كارى و تجاوزهاى ناموسى علنى مى شود. 4- مالهاى یتیمان را حلال مى شمارند و مى خورند. 5- ربا خوارى شیوع پیدا مى كند. 6- در كیلو و وزنها، كم و كاست مى كنند. 7- شراب را به اسم نبیذ حلال شمرده و مى خورند. 8- رشوه را به عنوان هدیه و شیرینى مى گیرند. 9- به نام امانت دارى خیانت مى نمایند. 10- مردها خود را به شكل زنان و زنان خویش را به صورت مردها در مى آورند. 11- به احكام و دستورات نماز بى اعتنائى مى كنند. 12- حج خانه خدا را براى غیر خدا (براى ریا و یا تجارت) بجا مى آورند.»
سپس ادامه داد: «كیفر این زشتى ها این است كه خداوند آنها را از فیوضات خود محروم مى كند، تا جائى كه ماه (شوال) براى آنها مخفى مى شود بطورى كه گاهى دو شبه دیده مى شود (كه معلوم مى شود روز عید فطر را به عنوان ماه رمضان روزه گرفته اند با اینكه روزه آن حرام بوده است) و زمانى شب اول رمضان مخفى مى شود، كه دو روز آن را روزه نگرفته و به عنوان آخر ماه شعبان مى خورند و روز عید فطر را به خیال آخر ماه رمضان روزه مى گیرند. در این وقت باید ترسید از اینكه خداوند بطور ناگهانى آنها را كیفر كند (مانند زلزله و طوفان و سیل). چرا كه به دنبال آن كارها، بلاها مردم را فرا مى گیرد، تا جائى كه كسانى صبح، سالم هستند ولى شب در دل خاك و قبر آرمیده اند و گاهى شب سالمند و بامدادان جزء مردگان هستند. وقتى چنین روزگارى پیش آمد، لازم است انسان همیشه وصیت كرده باشد كه مبادا بلائى بر او فرود آمده و بدون وصیت بمیرد و واجب است نماز را در اول وقت آن بخواند چون ممكن است تا آخر وقت زنده نباشد. هر یك از شما آن زمان را درك كرد بدون وضو نخوابد و اگر برایش امكان دارد همیشه با وضو باشد چه ترس آن است كه مرگ ناگهانى برسد، لذا خوب است با وضو باشد كه روح وى با طهارت خدا را ملاقات نماید. من شما را ترساندم اگر بترسید و آگاه نمودم، اگر آگاه گردید و شما را پند دادم چنانچه پند گیرید. پس در پنهانى و آشكار، از خدا بترسید و نباید كسى از شما بمیرد، مگر اینكه مسلمان باشد، زیرا هر كس به جز اسلام آئینى داشته باشد از او پذیرفته نیست و در آخرت زیان كار است.»(1156)