فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پلیدترین كسب

«الإمام الباقر(علیه السلام) : أخبث المكاسب كسب الرّبا؛(1141) امام باقر(علیه السلام) : پلیدترین كسبها، كسب از راه رباخوارى است.»

ترس از ربا

«الإمام الكاظم(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام): قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): إنّ أخوف ما أخاف على أمّتی من بعدی، هذه المكاسب المحرّمة، و الشّهوة الخفیّة، و الرّبا؛(1142) امام كاظم(علیه السلام) از پدران خویش(علیهم السلام): پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: ترسناكترین چیزى كه درباره امّتم از آن بیمناكم، این كسبهاى حرام است، و شهوتِ نهانى، و ربا.»

كلاه شرعى در معامله

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): یا علیّ! إنّ القوم سیفتنون بعدی بأموالهم، و یمنّون بدینهم على ربّهم، و یتمنّون رحمته، و یأمنون سطوته، و یستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة و الأهواء السّاهیة، فیستحلّون الخمر بالنّبیّذ، و السّحت بالهدیّة، و الرّبا بالبیع؛(1143) پیامبر(صلى الله علیه و آله): اى على! پس از من این قوم (مسلمانان) با اموالشان آزموده شوند، و براى دیندارى خود بر پروردگار خویش منّت نهند، و رحمت او را آرزو دارند، و از سطوت او خود را در امان بینند، و با شبهه هاى كاذب و هواهاى اغفال كننده، حرام خدا را حلال شمارند، پس شراب را به نام نبیذ، و مال حرام را با عنوان هدیه، و ربا را (با كلاه شرعى) در معامله بر خود حلال كنند.»