فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

رازى كه از دلِ انسان بیرون آمد دیگر راز نخواهد بود.
راز دیگران را همچون رازهاى خودمان حفظ و كتمان كنیم.
افشاء راز و سرِّ دیگران گناه است.
راز و سرِّ زندگى را به دیگران نگوییم كه هر چند الان از دوستانِمان باشند در آینده ممكن است روبروى ما قرار گیرند و رازمان را فاش كنند.
از خصوصیّات خالِقمان رازنگهدارى است.
در سیره عملى انبیاء و اولیاء دین راز نگهدارى بخوبى مشهود است. آنان ملجأ و پناهِ همگان بودند.
هیچ سرّ و رازى نزدِ خداوند سربسته نمى ماند.
كتمان سرّ و راز به معناىِ كتمانِ تجربیّات و تاریخِ دیگران نیست و باید در جدا كردن این دو مسئله دقّت نمود.
روزِ قیامت رازها و اسرار برملا خواهد شد از آن روز بترسیم و گناه نكنیم.
رازهاى سیاسى و اجتماعى به مراتب از رازهاى فردى اهمیّتِ بیشترى دارند. قضیه معروف ابولبابه جهت فاش نمودن سرِّ جنگى مسلمانان بود.

لطیفه

راز مأموریت

روزى یك كشیش از یك كارمند CIA كه متدیّن بود و مرتب به كلیسا مى آمد درباره مأموریت تازه اى كه به او محول شده بود سؤال كرد. مرد گفت: پدر آیا تو مى توانى حرفى را پیش خودت نگهدارى و به كسى نگویى؟ كشیش فوراً جواب داد بله و منتظر شنیدن حرف هاى مرد شد كه مرد گفت: من هم همین طور.