فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اختلاف ساعت

از یك طرف میپرسن: ببخشید ساعت چنده؟ میگه: والله تقریباً سه و خورده اى. میپرسن: ببخشید، دقیقاً چنده؟ میگه: دقیقاً هفت و سى و یك دقیقه!

راز

آیات