فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش غفلت

«قال علىّ(علیه السلام) : سكر الغفلة و الغرور ابعد افاقة من سكر الخمور؛(1092) على(علیه السلام) فرموده: كسانى كه مست غفلت و غرور هستند، خیلى دیرتر از مست شدگان از شراب، بهوش مى آیند.»

پرهیز از غافلان

«قال علىّ(علیه السلام) : ایّاك و صحبة من الهاك و اغراك فانّه یخذلك و یوبقك؛(1093) على(علیه السلام) فرمود: بپرهیز از رفاقت با كسى كه اغفالت میكند و فریبت میدهد كه سرانجام مایه خوارى و هلاكت تو خواهد شد.»

تجربه مانع از غفلت مى شود

«عن علىّ(علیه السلام) قال: من كثرت تجربته قلّت غرّته؛(1094) على(علیه السلام) فرموده: كسى كه تجربه بسیار دارد كمتر دچار غفلت مى شود.»