فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

سیاحت و بیابانگردى امّت پیامبر(صلى الله علیه و آله)

عثمان بن مظعون مى گوید: به رسول خدا (صلى الله علیه و آله) عرض كردم: دلم مى خواهد از اجتماع دور شده و در بیابانها و گوشه كوهها به عبادت مشغول گردم. پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «یا عثمانُ لا تَفعلْ فَاِنَّ سیاحةَ اُمّتى اَلغَزوُ و الجهادُ؛ اى عثمان! چنین كارى مكن زیرا سیاحت و بیابانگردى امّت من، پیكار و جهاد با دشمن است.»(1072)

گواهى به جهاد

رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: جبرئیل (علیه السلام) به من در مورد موضوعى خبر داد كه چشمم را روشن كرد و به خاطر آن، قلبم شاد شد، گفت: