فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

استجابت دعاى مجاهد

پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «مَن خرَجَ فى سبیل اللَّه مُجاهداً فلهُ بِكُلِّ خُطوَةٍ سَبْعَمأَةُ الفَ حسنَةٍ، و یَمحى عنه سَبْعَمَأةُ الفَ سَیِّئَةٍ، و یَعطى له عنه سَبْعَمَأةَ الفَ درجَةٍ و كان فى ضِمان اللَّه بِاَىِّ حَتْفٍ ماتَ كان شهیداً، و اِنْ رَجَعَ، رَجَعَ مغفوراً له؛ كسى كه در راه خدا به نیّت جهاد از خانه اش بیرون آید و به سوى جبهه جهاد حركت كند، براى هر گامى كه برمى دارد، خداوند هفتصد هزار پاداش به او مى دهد، و هفتصد هزار گناه از او مى بخشد و هفتصد هزار درجه به او عنایت مى فرماید، و او در ضمان حفظ خداست (در راه جبهه) هرگونه (شرعى) كه بمیرد، شهید است و اگر سالم به خانه اش برگردد، در حالى كه گناهانش آمرزیده شده، و دعایش به استجابت رسیده، برمى گردد.»(1071)

داستانها

سیاحت و بیابانگردى امّت پیامبر(صلى الله علیه و آله)

عثمان بن مظعون مى گوید: به رسول خدا (صلى الله علیه و آله) عرض كردم: دلم مى خواهد از اجتماع دور شده و در بیابانها و گوشه كوهها به عبادت مشغول گردم. پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «یا عثمانُ لا تَفعلْ فَاِنَّ سیاحةَ اُمّتى اَلغَزوُ و الجهادُ؛ اى عثمان! چنین كارى مكن زیرا سیاحت و بیابانگردى امّت من، پیكار و جهاد با دشمن است.»(1072)