فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

میراث سربلندى

پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه و آله) فرمود: «اُغزوا تَوَرَّثوا اَبنائَكُم مَجداً؛ با دشمن بجنگید، تا مجد و عزّت و سربلندى را براى فرزندانتان به ارث بگذارید.»(1059)

چشم پاسدار

رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «عینانٌ لا تَمَسَّهُما النّارُ: عینٌ بَكَتْ مِن حَشیَةِ اللَّه، و عَینٌ باتَتْ تَحرِسُ فى سبیل اللَّه؛ به دو چشم در قیامت، آتش دوزخ نمى رسد: یكى چشمى كه از خوف خدا گریه كند، دوّم چشمى كه شب را براى پاسدارى از حق در راه خدا نخوابد.»(1060)

نگهبانى در راه خدا

پیامبر (صلى الله علیه و آله) فرمود: «حرسُ لیلةٍ فى سبیل اللَّه عزَّ و جلّ اَفضَلُ مِن أَلْفِ لیلةٍ یُقامُ لیلُها و یُصامُ نَهارُها؛ نگهبانى یك شب در راه خدا (از حریم حكومت اسلامى) بهتر است از عبادت هزار شب كه روزش را انسان، روزه بگیرد.»(1061)