فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سوره و آیه شگفت انگیز

از طفیلى پرسیدند: كدام سوره براى تو شگفت انگیز است؟ گفت: سوره مائده [مائده به معناى سفره آراسته از غذاست .]پرسیدند: كدام آیه؟ گفت: آیه «ذَرهُمْ یَأْكُلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا؛ بگذار آنها بخورند و بهره گیرند.» گفتند: دیگر كدام آیه؟ گفت: آیه «ادخلوها بِسلام امنین؛ داخل این باغها شوید، با سلام و امنیت.» باز هم گفتند: پس از آن كدام آیه را دوست دارى؟ گفت: آیه «و ما هم منها بمُخرَجین؛ و هیچ گاه از آن اخراج نمى گردند.»

حجة الاسلام قرائتى:

عدّه اى خانم به دعوت حاجیه خانم مهمان و مشغول غذا خوردن بودند، تا وارد منزل شدم، خانم ها گفتند: حاج آقا براى ما هم حدیثى بخوانید! گفتم: حدیث داریم كه قبل از سیر شدن دست از غذا خوردن بكشید!

دفاع مقدّس