فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بهترین نان خورش ها

مرحوم علّامه محمد باقر مجلسى در كتاب شریف حلیة المتقین مى نویسد: در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) منقول است كه بهترین نان خورش ها در دنیا و آخرت، گوشت است؛ مگر نشنیده اى كه حقّ تعالى در وصف بهشت مى فرماید: «و لَحْمِ طَیرٍ مِمّا یَشتَهونَ(1044)؛ گوشت مرغ از آنچه اشتها داشته باشند آن را.» در بهشت جاویدان پرنعمت، آنان مى خورند از گوشت مرغان و هر غذا مایل باشند.(1045)

غذاى بهشتیان

مرحوم علّامه محمد باقر مجلسى در كتاب حلیة المتقین چنین مى نویسد: در حدیث معتبرى منقول است كه پسر برادر شهاب (بن عبدربّه) به حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) شكایت كرد از دردها و امتلا (=پُرى) و فساد معده، حضرت فرمود كه چاشت و شام بخور و در میان (این دو) دیگر چیزى مخور. زیرا كه خداوند عالمیان در وصف طعام اهل بهشت مى فرماید: «لَهم رِزقُهُم فیها بُكرَةً و عشیّاً(1046)؛ (در آن بهشت) روزىِ آن ها صبح و شام (بى هیچ رنج) به آنها مى رسد.»
ترجمه اش این است كه مهیّاست براى اهل بهشت روزى ایشان در بهشت، در بامداد و پسین یا خفتن.(1047)

نه چندان بخور كز دهانت برآید

شیخ اجلّ سعدى شیرین سخن چنین حكایت كند: یكى از حكما پسر را نهى همى كرد از بسیار خوردن كه سیرى مردم را رنجور كند. گفت: اى پدر! گرسنگى خلق را بكشد. نشنیده اى كه ظریفان (=شوخ طبعان) گفته اند: به سیرى مردن بهْ كه گرسنگى بردن؟ پدر گفت: اندازه نگهدار. «كُلوا و اشْرَبوا و لا تُسرِفوا(1048)؛ بخورید و بیاشامید ولى اسراف نكنید.»