فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نگهدارى صحیح از بدن

«و اعلم ان الجسد بمنزلة الارض الطیبة متى تعوهدت بالعمارة و السقى من حیث لا یزداد فی الماء فتغرق و لا ینقص منه فتعطش دامت عمارتها و كثر ربعها و زكى زرعها و ان تغوفل عنها فسدت و لم ینبت فیها العشب؛(1041) بدان كه بدن آدمیزاد بمنزله زمین پاكیزه اى است، اگر هنگامى كه خواستى به عمارت و آبیاریش بپردازى اعتدال را رعایت كردى نه آنقدر آب بدهى كه غرق شود و تبدیل به یك باطلاق و یك پارچه لجن گردد و نه آن اندازه دریغ كنى كه تشنه و خشك بماند؛ این چنین زمینى همیشه آباد و معمور خواهد بود، حاصلش فراوان و بهره اش پاكیزه است ولى اگر درباره آن غفلت شود تباه میگردد و دیگر سبزه اى در آن نخواهد روئید.»

داستانها

پرهیز و احتیاط از غذاى شبهه ناك

از مراتب درجه پرهیز مرجع تقلید، مرحوم آیت اللَّه العظمى حاج شیخ عبدالكریم حائرى(قدس سره) این كه: روزى او و شاگردانش را به باغى دعوت كردند، او همراه چند نفر از شاگردان به آن باغ رفتند، در آن باغ، درخت انگور وجود داشت. صاحب مجلس ظرفى پر از انگور آورد و در نزد آقاى حائرى و همراهان گذاشت. آقاى حائرى فرمودند: میل ندارم، و مشغول مطالعه كتاب شد. حاضران از اظهار بى میلى حاج شیخ به انگور تعجّب كردند، و به عرض رساندند كه خود شما فرمودید: مقدارى انگور بیاورند تا با هم بخوریم، پس چرا میل نمى فرمایید؟
آقاى حائرى پاسخ داد: بله، ولى اكنون میل ندارم.
اصرار كردند كه میل بفرمایید، ولى حاج شیخ از آن انگور نخورد، حاضران گفتند: علّت چیست كه میل نمى فرمایید؟ ایشان به ذكر بعضى از امور شرعى پرداخت، و جستجوگرانه پرسید: آیا صاحب باغ زكات و خمس اموالش را پرداخته است؟ آیا زمین باغ و آبى كه در این باغ جارى است و سایر شؤون باغ همه از راه حلال به دست آمده است؟ و...
صاحب باغ گفت: مطمئن باشید، همه امور رعایت شده و از راه حلال بوده است. آقاى حائرى فرمود: من چند لحظه قبل میل فراوان به انگور داشتم ولى اكنون میل ندارم، قطعاً عاملى نامرئى در كار است كه چنین حالتى را در من به وجود آورده است.
در این هنگام یكى از كارگران باغ به پیش آمد و عرض كرد: اجازه هست مطلبى بگویم؟
آقاى حائرى اجازه داد. كارگر گفت: شما انگور شیرین خواستید، انگورهاى این باغ هنوز شیرین نشده اند، من دیدم شخصیتى مثل شما انگور مى خواهد، ناگزیر به باغ همسایه رفتم و این خوشه هاى انگور را از باغ همسایه چیده و آورده ام تا بعداً از صاحبش اجازه بگیرم.
در این جا بود كه راز بى میلى حاج شیخ به انگور كشف شد. و این حادثه عجیب بیانگر همان مطلب است كه به آن عنایت خاص الهى گویند: «خداوند پاكان مخلص درگاهش را با تغییر دادن فكر و تصوّر آنها از خوردن مال حرام بازمى دارد، و آن غذا را به گونه اى زشت در نظر آنها مى نمایاند، تا از آن نخورند. آنها داراى چشم بینا و گوش شنوا و قلب آگاه هستند.»(1042)