فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

حماقت مرد

شوهرى داشت براى زنش تعریف مى كرد: وقتى بچه بودم مادرم مى گفت سرت را نخاران، احمق مى شوى. زن: پس چرا حرف مادرت را گوش نكردى؟ شوهر: براى این كه تو در خانه تان ترشیده نشوى!
×كفشهاى دمكراسى!
بوش كوچك (رئیس جمهور ملعون و منفور آمریكا) كه در آخرین سفر سرّى و مخفیانه خود، از عراق (اشغالى) دیدن مى كرد، مورد اصابت لنگه كفشهاى خبرنگار جوان شیعى با نام منتظر الزیدى قرار گرفت. این بار هم مثل همیشه خود را به حماقت زد و گفت: طورى نیست، این نشانه دمكراسى است!

خوردنى ها و آشامیدنى ها