فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

جدال با سفیه

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: لا تمارین حلیما و لا سفیها فانّ الحلیم یقلیك و السّفیه یؤذیك؛(1012) امام صادق(علیه السلام) فرموده: نه با بردبار دانا مراء و جدال كن و نه با سفیه نادان، چه انسان بردبار كینه شما را در دل میگیرد و سفیه نادان به آزارت دست میزند.»

مرضِ خوب نشدنى

«قال على(علیه السلام) : الحمق داء لا یداوى و مرض لا یبرء؛(1013) على(علیه السلام) میفرمود: حماقت دردى است بى درمان و مرضى است خوب نشدنى.»

داستانها