فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ذلّتِ فقر عقلى

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: لا غناء اخصب من العقل و لا فقر احطّ من الحمق؛(1010) امام صادق(علیه السلام) فرموده: خیر و بركتِ هیچ ثروتى به قدر عقل نیست، و پستى و ذلّتِ هیچ فقرى به پایه حماقت كه فقر عقلى است نمیرسد.»

درمانِ بى فایده

«العیسوىّ(علیه السلام) قال: عالجت الأحمق فلم اقدر على اصلاحه؛(1011) حضرت مسیح(علیه السلام) فرمود: براى علاج مردم احمق كوشش كردم ولى نتوانستم آنان را درمان نمایم و نارسائى عقلشان را اصلاح كنم.»

جدال با سفیه

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: لا تمارین حلیما و لا سفیها فانّ الحلیم یقلیك و السّفیه یؤذیك؛(1012) امام صادق(علیه السلام) فرموده: نه با بردبار دانا مراء و جدال كن و نه با سفیه نادان، چه انسان بردبار كینه شما را در دل میگیرد و سفیه نادان به آزارت دست میزند.»