فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تأثیر همنشین بد

«عن الصّادق(علیه السلام) : من لم یجتنب مصاحبة الاحمق یوشك ان یتخلّق باخلاقه؛(1005) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: كسى كه از رفاقت و همنشینى با احمق پرهیز نكند تحت تأثیر كارهاى احمقانه وى واقع مى شود و خیلى زود به اخلاق ناپسندش متخلّق میگردد.»

نیكى كردن احمق

«قال علىّ بن الحسین(علیه السلام) : یا بنىّ ایّاك و مصاحبة الاحمق فانّه یرید ان ینفعك فیضرّك؛(1006) حضرت سجّاد(علیه السلام) به فرزندش امام باقر(علیه السلام) فرموده است: از رفاقت با احمق پرهیز كن چه او اراده میكند به نفع تو قدمى بردارد ولى بر اثر حمق و نافهمى مایه زیان و ضررت مى شود.»

زیاده روى در تحسین

«عن علىّ(علیه السلام) : اكبر الحمق الاغراق فی المدح و الذّمّ؛(1007) على(علیه السلام) فرموده است: بزرگترین مراتب حماقت، زیاده روى در تحسین و توبیخ است.»