فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تكیه بر آرزو

«قال علىّ(علیه السلام) : من الحمق الاتّكال على الآمل؛(1000) على(علیه السلام) فرموده: تكیه كردن بر آرزو از ابلهى و حماقت است.»

امتحان عاقل و احمق

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) : اذا اردت ان تختبر عقل الرّجل فی مجلس واحد، فحدّثه فی خلال حدیثك بما لا یكون، فان انكره فهو عاقل، و ان صدّقه فهو احمق؛(1001) امام صادق(علیه السلام) فرموده: اگر خواستى در یك مجلس و با اوّلین برخورد، عقل كسى را امتحان كنى مطلبى را كه ناشدنى و غیر قابل وقوع است در ضمن سخنان خود با وى به میان بگذار، اگر سریعاً به نادرستى مطلب متوجّه شد و آن را تكذیب كرد، مرد عاقلى است و اگر آن را صحیح تلقّى نمود و تأیید كرد، مرد احمق و كوتاه فكرى است.»

آزمایش عقل

«قال علىّ(علیه السلام) : عند بدیهة المقال تختبر عقول الرّجال؛(1002) على(علیه السلام) فرموده: عقل هاى مردم را میتوان از سخنانى كه فورى و بالبداهه میگویند آزمایش نمود.»