فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

موقع مناسب

در ساعت درس علوم معلّم از بچّه پرسید: مناسب ترین موقع براى چیدن سیب ها چه وقت است؟ بچّه بدون تردید جواب داد: موقعى كه سگ در باغ نیست و باغبان هم بیرون رفته باشد!

زندیق و موحد

زندیقى با موحدى گفت: تو را عقیده آن است كه مردم بعد از مردن زنده خواهند شد؟ موحد گفت: بلى! زندیق گفت: پس تو اكنون صد اشرفى به من قرض بده كه بعد از رجعت تو را هزار اشرفى مى دهم. موحد گفت: مى دهم به شرط آن كه ضامن دهى كه در رجعت به شكل سگ و یا گراز به محشر وارد نشوى!

حماقت