فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ارائه جنس مرغوب در معامله

«الإمام الباقر(علیه السلام) ، أو الصّادق(علیه السلام) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهماالسلام) أنّه سئل عن الطّعام یخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رئیا جمیعا فلا بأس، ما لم یغطّ الجیّد الرّدی ء؛(978) محمّد بن مسلم (راوى موثّق)، از یكى از دو امام (امام باقر(علیه السلام) ، یا امام صادق(علیه السلام) » چنین روایت كرده است: در باره گندم سؤال شد، كه بد و خوب آن را با هم مخلوط مى كنند و مى فروشند؟ چنین پاسخ داده شد: اگر همه آنها (خوب و بد) دیده شود عیبى ندارد، به شرط آنكه نوع خوب نوع بد را نپوشاند.»

داستانها

استغفار كردن

شخصى در حضور حضرت وصىّ(علیه السلام) از خداوند طلب غفران نموده، مى گوید: «استغفرالله!» امیر مؤمنان در پاسخ مى فرماید: «مادرت به عزایت بنشیند! آیا مى دانى كه استغفار چیست؟! استغفار، مقام والا مرتبگان است. استغفار نامى است كه آن را شش معنا و (و شرط) است: اول پشیمانى بر گذشته؛ دوم تصمیم بر آن كه تا ابد گرد گناه نیایى؛ سوم آن كه حقوق خلایق را به آنان بازدهى، چنان كه خداوند را ملاقات كنى و بدون آن كه حقّى بر گردنت باشد؛ چهارم آن كه هر عمل واجبى كه ضایع كرده اى قضا و حقّش را ادا كنى؛ پنجم گوشتى كه در حرام بر بدنت روییده، با سختى ناراحتى بر گناهانت آب كنى، چنان كه پوستت به استخوان رسد و گوشتى تازه روید؛ ششم به بدنت درد عبادت و طاعت رسانى، همچنان كه شیرینى گناه بدان رسانیده اى، پس چون چنین كردى، حال بگو: «استغفر الله!»(979)