فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

غش در معامله

«الإمام على(علیه السلام) : شرّ النّاس، من یغشّ النّاس؛(976) امام على(علیه السلام) : بدترین مردم كسى است كه (در معامله) غش مى زند.»

ستم به دیگرى

«الإمام الباقر(علیه السلام) : ... و أمّا الظّلم الّذی لا یدعه اللَّه، فالمدائنة بین العباد؛(977) امام باقر(علیه السلام) : ... ستمى كه خدا از آن چشم نمى پوشد، حق و حقوق یكدیگر است.»

ارائه جنس مرغوب در معامله

«الإمام الباقر(علیه السلام) ، أو الصّادق(علیه السلام) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهماالسلام) أنّه سئل عن الطّعام یخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رئیا جمیعا فلا بأس، ما لم یغطّ الجیّد الرّدی ء؛(978) محمّد بن مسلم (راوى موثّق)، از یكى از دو امام (امام باقر(علیه السلام) ، یا امام صادق(علیه السلام) » چنین روایت كرده است: در باره گندم سؤال شد، كه بد و خوب آن را با هم مخلوط مى كنند و مى فروشند؟ چنین پاسخ داده شد: اگر همه آنها (خوب و بد) دیده شود عیبى ندارد، به شرط آنكه نوع خوب نوع بد را نپوشاند.»