فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش مكر به مسلمان

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): لیس منّا من غشّ مسلما، أو ضرّه، أو ماكره؛(975) پیامبر(صلى الله علیه و آله): كسى كه مسلمانى را فریب دهد، یا به او زیان برساند، یا با او مكر ورزد، از ما (مسلمانان) نیست.»

غش در معامله

«الإمام على(علیه السلام) : شرّ النّاس، من یغشّ النّاس؛(976) امام على(علیه السلام) : بدترین مردم كسى است كه (در معامله) غش مى زند.»

ستم به دیگرى

«الإمام الباقر(علیه السلام) : ... و أمّا الظّلم الّذی لا یدعه اللَّه، فالمدائنة بین العباد؛(977) امام باقر(علیه السلام) : ... ستمى كه خدا از آن چشم نمى پوشد، حق و حقوق یكدیگر است.»