فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بهشت براى كاسب راستگو

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : ثلاثة یدخلهم اللَّه الجنّة بغیر حساب: إمام عادل، و تاجر صدوق، و شیخ أفنى عمره فی طاعة اللَّه؛(973) امام صادق(علیه السلام) : سه كس را خدا بى حساب وارد بهشت مى كند: پیشواى عادل، كاسب و تاجر راستگو، و پیرمردى كه عمر خود را در طاعت خدا گذرانده باشد.»

بدترین شرّ

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): خصلتان لیس فوقهما من الشّرّ شی ء: الشّرك باللَّه، و الضّرّ لعباد اللَّه؛(974) پیامبر(صلى الله علیه و آله): دو خصلت است كه شرّى بدتر از آنها وجود ندارد: شریك قائل شدن براى خدا، و زیان رسانیدن به بندگان خدا.»

نكوهش مكر به مسلمان

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): لیس منّا من غشّ مسلما، أو ضرّه، أو ماكره؛(975) پیامبر(صلى الله علیه و آله): كسى كه مسلمانى را فریب دهد، یا به او زیان برساند، یا با او مكر ورزد، از ما (مسلمانان) نیست.»