فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

میوه حج

به یه نفر گفتند حج رفتى خوش گذشت؟ گفت آقا جات خالى! چه موز و پرتقالهایى مى دادند؛ به چه بزرگى!

حقّ النّاس

آیات