فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خونه شیطون

یه نفر میره حج ازش میپرسن چطور بود؟ میگه خیلى سنگ خورد تو سرم ولى بالاخره بوسیدمش!

میوه حج

به یه نفر گفتند حج رفتى خوش گذشت؟ گفت آقا جات خالى! چه موز و پرتقالهایى مى دادند؛ به چه بزرگى!

حقّ النّاس