فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

گریه نمكین

یه نفر چشمش شور بوده، گریه كه مى كرده، آب نمك مى شده!

حج